VEDTEKTER FOR NORGES HUNDERS LANDSFORBUND

 

VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 12. mai 2018

 

 

§ 1 NAVN, FORMÅL OG HOVEDSETE

 

Forbundets navn er til Norges Hunders Landsforbund (NHL).

Forbundet ble stiftet i 1951.

Forbundet er tilsluttet Alianz Canine Worldwide med hovedsete i Spania.

  
Forbundets formål er å fremme interessen for hundesaken ved å arbeide aktivt for å fremme våre hunderaser.

Dette søkes nådd ved blant annet føring av NHL’s register for hunder og påse at utstillinger, skue, lydighet og brukskonkurranser blir avholdt.

Forbundet står arrangementsmessig og økonomisk ansvarlig for overnevnte aktiviteter.


Forbundets hovedsete bør ligge i østlandsregionen.

 

§ 2 ORGANISASJONEN

 

Forbundet er delt opp i avdelinger/klubber.

Avdelingenes virkeområde skal godkjennes av forbundets hovedstyre.
Forbundets arbeid og regnskapsår er perioden 1 januar til 31 desember.
Kasserer skal til enhver tid holde kartotek over avdelingens og forbundets medlemmer i ajourført tilstand.

 

§ 3 ÅRSMØTE

 

Årsmøte er forbundets høyeste myndighet og alle medlemmer har rett til å møte.

Stemmerett har de som har vært medlemmer i minst 6 måneder forut for Årsmøte og har betalt kontingent innen 31. desember. Møteplikt har alle som innehar verv som velges på Årsmøte.

Det samme gjelder for en representant for hver avdeling og undergrupper.


Ved Årsmøte føres det protokoll.
Årsmøte avholdes hvert år innen 15. februar etter arbeids- og regnskapsårets utgang.
Ekstraordinært Årsmøte avholdes når minst 1/3 av medlemmene krever det, eller hovedstyret ønsker det.

Her gjelder samme regel for medlemskap som for stemmerett på ordinær Årsmøte.
Innkallingen til ordinær Årsmøte senest 3 uker før.

Innkallingen til ekstraordinær Årsmøte senest 14 dager før.

Innkallingen skal inneholde alle saker som skal opp til behandling.
Årsmøte åpnes av Hovedstyrets leder.

 Følgende skal behandles.

 1. Godkjenne sakslisten
 2. Godkjenne innkalling
 3. Godkjenne de fremmøtte representanter
 4. Valg av møtedirigent
 5. Valg av referent til å føre protokoll.
 6. Valg av 2 til å underskrive protokollen
 7. Årsberetning fra siste arbeidsår fra hovedstyre
 8. Årsberetning fra siste arbeidsår fra avdelinger
 9. Behandle forbundets regnskap i revidert stand.
 10. Innkommende forslag
 11. Fastsette medlemskontigent
 12. Hovedstyrets forslag til budsjett.

13. Valg. (valgperiode 2 år)
      a. Leder (velges i år som slutter på oddetall)

       b. Nestleder (velges i år som slutter på partall)

       c. Sekretær (velges i år som slutter på oddeall)

       d. Kasserer (velges i år som slutter på paretall)

       e. 1. styremedlem (velges i år som slutter på partall)

           2. styremedlem (velges i år som slutter på oddetall)

           3. styremedlem (velges i år som slutter på partall)

        f. 1. varamedlem (velges i år som slutter på partall)

           2. varamedlem (velges i år som slutter på oddetall)

       g. Velge revisor (velges i år som slutter på oddetall)

       h. Velge valgkomite: leder (velges i år som slutter på oddetall)

           2 medlemmer, samt 1 varamedlem (velges i år som slutter på partall)

 

Alle vedtak på Årsmøte, unntatt vedtektsendringer og forbundets oppløsning fattes ved alminnelig flertall.

 

Stemmegivning på Årsmøte:

 

(1)      Med mindre annet er bestemt i disse vedtekter, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

(2)      Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

(3)      Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

(4)      Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Oppløsning av Forbundet og vedtektsendringer krever ¾ flertall. Ved stemmelikhet avgjøres vedtaket ved loddtrekning.
Hovedstyret er ansvarlig for gjennomføringen av Årsmøtes vedtak.
Alle vedtak fattet av Årsmøte gjøres gjeldene omgående, med unntak av kontingent forhøyelser som gjelder fra neste medlems år.

 

§ 4 HOVEDSTYRET

 

Hovedstyret er forbundets høyeste myndighet mellom Årsmøte.
Hovedstyret ivaretar NHL’s daglige drift.

Leder eller den/de han bemyndiger, representerer forbundet utad.

Hovedstyret anbefaler opprettelse av, og eventuell nedleggelse av avdelinger og spesialklubber. Vedtak gjøres på Årsmøte eller ekstraordinært Årsmøte.

Hovedstyret kan også oppta samarbeid med spesialklubber etter godkjennelse av Årsmøte.

Hovedstyret berammer utstillinger og konkurranser etter søknad fra avdelingene i henhold til utstillingsreglene til NHL.
Hovedstyret har ansvaret for sekretariatet og å bevilge midler til markedsføring i forbundets regi.

I Hovedstyret møter registreringsansvarlig med møteplikt, tale- og stemmerett.

Ved stemmelikhet har hovedstyrets leder dobbeltstemme.

 

§ 5 MEDLEMSKAP, UTMELDELSE, EKSKLUSJON OG KONTIGENT

 

Medlemskapet er delt inn i 3 grupper:

Hovedmedlem,

Juniormedlem (under 18 år)

Familiemedlem,

Honnørmedlem

Familiemedlemskapet kan bare tilknyttes hovedmedlemskap.
Medlemskontingenten betales direkte til forbundets konto eller kasserer.

Kasserer fører kartotek over medlemmene.

For nye medlemmer som innbetaler kontingenten etter 1 oktober, gjelder kontingenten for påfølgende år.
Utmeldelse må skje skriftlig til forbundet og får umiddelbar virkning. Innbetalt års kontingent refunderes ikke.
Avdelinger eller minst 2/3 av medlemmene kan foreslå for forbundet å ekskludere medlemmer som ikke opptrer lojalt ovenfor forbundet eller fattede vedtak, eller som skader felles interesser eller av andre grunner i henhold til forbundets vedtekter.

Forslag til eksklusjon av medlemmer som står tilsluttet forbundet direkte, kan fremmes av hovedstyret etter samme retningslinjer som 4 ledd.

Eksklusjon avgjøres av ekstraordinært årsmøte.

For å registrere hunder i NHLs registre må en være medlem.


§ 6 INHABILITET

 

En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i forbudet, er inhabil til å    tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

 

a)       når vedkommende selv er part i saken,

b)       når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken,

c)       når vedkommende er eller har vært gift med, forlovet eller samboer med en part.

 

§ 7 TAUSHETSERKLÆRING

 

Alle med verv i NHL plikter å underskrive og forholde seg til den til enhver tid gjeldende taushetserklæring.

 

§ 8 DET SENTRALE AVLSRÅD

 

Det sentrale avlsråd består av leder og 2 styremedlemmer som blir valgt på Årsmøte for 2 år av gangen, i tillegg velges 2 styremedlemmer for 1 år på Årsmøte i 2018.  Deretter velges 2 av styremedlemmene annet hvert år.

I tillegg er registreringsansvarlig fast medlem.

Avlsrådet har ansvaret for NHL’s register av avlshanner, hannhunder kan meldes til kartoteket mot en avgift, som blir fastsatt av Hovedstyret

 

§ 9 SPORTSHUNDUTVALG

 

Styret består av leder og 2 medlemmer som velges slik;

Leder og et styremedlem velges for 2 år i 2017 og 2019 og så videre. Et styremedlem velges for et år i 2017 deretter for 2 år i 2018, 2020 og så videre.

 

§ 10 UTSTILLINGSKOMITE

 

Styret består av leder og 5 medlemmer som velges slik;

Leder og 3 styremedlemmer velges for 2 år i 2017 og 2019 og så videre.

2 styremedlem velges for et år i 2017 deretter for 2 år i 2018, 2020 og så videre.

 

§ 11 KOMITEER

 

Forbundets styre oppnevner komiteer og bevilger midler til disse for å løse eller ivareta spesielle oppgaver

 

§ 12 ÆRESMEDLEMSKAP

 

Æresmedlemskap i NHL skal fremmes og godkjennes av Hovedstyret og utdeles på Årsmøte

 

§ 13 OPPLØSNING AV LOKALAVDELINGER

 

Avdelinger som nedlegges må sende inn opplysninger over aktiva avsluttet samme dag som nedleggelsen bestemmes, og overføre alt til forbundet uten unødig opphold. Blir det ikke dannet ny avdeling innen 2 år, overtar forbundet midlene.

 

§ 14 OPPLØSNING AV FORBUNDET

 

Oppløsning av forbundet kan skje hvis det besluttes av Årsmøte på 2 påfølgende årsmøter med minst 3 måneders mellomrom.

For gyldig vedtak kreves det hver gang ¾ flertall av de fremmøtte representanter.

Ved oppløsning av forbundet tilfaller dets midler formål eller institusjoner til fremme av hundesaker og avgjøres av Årsmøte.

 

§ 15 VEDTEKTSENDRINGER

 

Forandringer av disse vedtekter kan kun skje på Årsmøte med ¾ flertall av de fremmøte representanter.

Forslag må være Hovedstyret i hende senest innen 1. desember.