Gjeldende styre godkjent reglement ( 21.05.2020. )  for Norges hunders landsforbunds dommere, ringsekretærer samt alle med verv i forbundet.

1. De som har jobbet eller jobber i NHL systemet skal til enhver tid opptre profesjonelt og på en måte som er til NHL`S beste både innad og ikke minst utad.

2. Det presiseres at alle i NHL systemet skal ha respekt for hverandre. Interne konflikter skal ikke forekomme på NHL`S arrangement. Alvorlige hendelse meldes uten opphold til utstillings leder.  Det presiseres at person(er) da kan bli bortvist med øyeblikkelig virkning, hendelsen meldes inn som sak til hovedstyre for behandling etter gjeldende disiplinærreglement.

3. Våre arrangement er rusfrie! Møte opp påvirket eller nyte rusmidler er dermed strengt forbudt på alle NHL`S arrangementDet gis imidlertid anledning etter arrangementet er avsluttet, løyve til å nyte alkohol med frihet under ansvar og måtehold. Overtredelser kan medføre bortvisning og eventuelt tap av verv/ autorisasjon. 

4. Personer som har særskilte ansvarsområder, skal prioritere sine områder til NHL`S beste. Samarbeid skal prioriteres mellom de involverte parter.

5. Post, e-post og andre henvendelser skal snarest sendes riktig avdeling for besvarelse. Det er aktuell avdeling som skal svare på henvendelsen, dette for å unngå misforståelser og forsinkelser. NHL har 48 timers svarfrist.

6. Personell skal ikke diskutere åpenlyst styresaker, seg imellom, eller gjester/ deltakere på arrangementeneAlle plikter å overholde personvernet både på nett og i kommunikasjon.

7. For å fungere i Styret, utvalg, som NHL dommer, ringsekretær må en være registrert betalende medlem.

8. Det kreves at alle ringsekretærer, styremedlemmer, dommere og øvrig personell i NHL systemet er sin rolle bevisst profesjonelt innstilt, også når en ikke utøver sin rolle. Dette i tillegg til utstillings reglement samt grunnlaget for aktuelle autorisasjoner.

9. Ved bedømmelse av hund, legges det spesielt vekt på at dommere er nøytrale, profesjonelle, bruker rasestandard og skala på en slik måte at bedømmelsen blir mest mulig nøyaktig og rettferdig i alle fastsettelser av premie grader. Instrukser som gjelder rase spesifikke anvisninger, er viktige element i enhver bedømmelse. Helse, anatomi, mentalitet er en svært viktig prioritet.

10. Dommer plikter å vise profesjonalitet, ærlighet, rettferdighet, lojalitet til NHL, integritet og objektivitet ved alle kontakte og bedømmelser, dette er en forutsetning for å inneha en dommer autorisasjon. Brudd på bestemmelsen kan med føre tap av autorisasjon.

11. Dommere i NHL er autorisert etter et gjennomført 2 årig bestått dommerkurs. Kurset danner grunnlag for en utdanning med gode kvalifikasjoner, etiske kunnskaper. Ved utdeling av autorisasjon blir man da også tildelt et særskilt tillitsverv som er vidt gripende både i NHL systemet så vel som på hjemmebane. Dommere har ytrings frihet, men har også et utvidet ansvar både for kollegaer, utstillere, arrangører i all kommunikasjon.

12. Dommere kan ta på seg gjestedommer oppdrag i regi av NHL. Dommere må ved en eventuell forespørsel om dommer oppdrag, kontakte NHL`S dommer koordinator for å melde fra, sjekke om forespørselen ikke kommer i konflikt med planlagte dommer oppdrag i NHL systemet. Forespurte dommeroppdrag må besvares skriftlig snarest, det er vertsklubben som er ansvarlig for å dekke reise, kost og opphold tur/retur om ikke annet er avtalt skriftlig. Dommer oppdrag avlyst ved sykdom, må dokumenteres med lege attest. Arrangør varsles umiddelbart.

13. Dommer har krav på senest 1 uke før arrangement finner sted, å vite hvilke raser som skal bedømmes (dommer skal ikke se katalog før utstilling)

14. Dommer er sjef i ringen, men plikter å behandle ringsekretærer, medarbeidere, utstillere, og hunder på en høflig og profesjonell måte. Utstillings leder eller den han/hun bemyndiger skal varsles om ikke ringsekretær eller dommer klarer å løse sine oppgaver.

15. Alt av dokumenter, utstyr må være på plass i ringen i god tid før oppdraget starter. Dommer skal kle seg pent og presentabelt uten noen form for reklame/logo på klærne. Røyking, snusing eller bruk av rusmidler er strengt forbudt i ringen. 

16. Dommer må etterstrebe å være ekstra hensynsfull og tålmodig ovenfor nye og uerfarne utstillere både på 2 og 4 bein. Dette en viktig for å få en så nøyaktig bedømmelse av hunden gitt forutsetningene.

17. Dommer må ikke prøve å innhente, spørre om hundens tidligere meritter, resultater i ringen. Da dette kan være med på å påvirke resultatet av bedømmelsen. Dommer skal heller ikke stoppe og prate med utstillere, ta på hunder, dette også om man kjenner vedkommende utstiller. Gjelder for hele utstillingen.