VEDTEKTER FOR NORGES HUNDERS LANDSFORBUND

 

Vedtatt på årsmøtet 12. mai 2018, oppdatert på årsmøtet 30. april 2022, oppdatert på årsmøtet 23. april 2023

 

 

§ 1 NAVN, FORMÅL OG HOVEDSETE

 

Forbundets navn er Norges Hunders Landsforbund (NHL).

Forbundet ble stiftet i 1951.

Forbundet er tilsluttet Alianz Canine Worldwide med hovedsete i Spania.

  
Forbundets formål er å fremme interessen for hundesaken ved å arbeide aktivt for å fremme våre hunderaser.

Dette søkes nådd ved blant annet føring av NHL’s register for hunder og påse at utstillinger, skue, lydighet og bruks-konkurranser blir avholdt så langt dette lar seg gjøre.

Forbundet står arrangementsmessig og økonomisk ansvarlig for overnevnte aktiviteter.


Forbundets hovedsete bør ligge i østlandsregionen, adresse følger leder.

 

§ 2 ORGANISASJONEN

 

Forbundet er delt opp i avdelinger/klubber.

Avdelingenes virkeområde skal godkjennes av forbundets hovedstyre.
Forbundets arbeid og regnskapsår er perioden 1 januar til 31 desember.
Registreringsansvarlige skal til enhver tid holde kartotek over avdelingens og forbundets medlemmer i ajourført tilstand.


 § 3 ÅRSMØTE

Årsmøte er forbundets høyeste myndighet og alle medlemmer har rett til å møte.

For å stille til valg og ha stemmerett, må personen fylle 18 år i løpet av kalenderåret og ha vært betalende medlem i minst (6) seks måneder forut for årsmøtet, samt ha betalt medlemskontingent for inneværende år.

Note!
Eksempel 1: Om en kun betaler medlemskontingenten for inneværende år i desember kan man ikke stille til valg ved vedtaksfestet årsmøte mai året etter.

Eksempel 2: Betaler man medlemskontingenten for inneværende år før 1. oktober pluss medlemskontingenten for året etter innen 31. desember kan man stille til valg på vedtaksfestet årsmøte i mai året etter.

Møteplikt har alle som innehar verv som velges på årsmøtet. Stiller en til valg, men ikke har mulighet til å stille på årsmøte må en levere inn en undertegnet villighetserklæring.

Det samme gjelder for en representant for hver avdeling og undergrupper.


Ved Årsmøte føres det protokoll.
Årsmøte avholdes hvert år innen 6 mnd. etter arbeids- og regnskapsårets utgang så langt dette er mulig. Årsmøte kan utsettes ved ekstraordinære situasjoner der hovedstyret i alminnelig flertall mener det ikke er forsvarlig etter myndighetenes anbefalinger/restriksjoner å avholde et årsmøte.
Ekstraordinært Årsmøte avholdes når minst 1/3 av medlemmene krever det, eller Hovedstyret ønsker det.

Her gjelder samme regel for medlemskap som for stemmerett på ordinær Årsmøte.
Innkallingen til ordinært Årsmøte senest 3 uker før.

Innkallingen til ekstraordinær Årsmøte senest 14 dager før.

Innkallingen skal inneholde alle saker som skal opp til behandling.
Årsmøte åpnes av Hovedstyrets leder.

 Følgende skal behandles.

 1. Godkjenne sakslisten
 2. Godkjenne innkalling
 3. Godkjenne de fremmøtte representanter
 4. Valg av møtedirigent
 5. Valg av referent til å føre protokoll.
 6. Valg av 2 til å underskrive protokollen
 7. Årsberetning fra siste arbeidsår fra hovedstyre
 8. Årsberetning fra siste arbeidsår fra avdelinger
 9. Behandle forbundets regnskap i revidert stand.
 10. Innkommende forslag
 11. Fastsette medlemskontingent
 12. Hovedstyrets forslag til budsjett

 

13. Valg. (valgperiode 2 år)
      a. Leder (velges i år som slutter på oddetall)

       b. Nestleder (velges i år som slutter på partall)

       c. Sekretær (velges i år som slutter på oddeall)

       d. Kasserer (velges i år som slutter på paretall)

       e. 1. styremedlem (velges i år som slutter på partall)

           2. styremedlem (velges i år som slutter på oddetall)

           3. styremedlem (velges i år som slutter på partall)

        f. 1. varamedlem (velges i år som slutter på partall)

           2. varamedlem (velges i år som slutter på oddetall)

       g. Velge revisor (velges for et år av gangen) Hvis ikke revisor velges må styret leie inn revisor tjeneste for gjennomgang. Årsmøtet godkjenner regnskapet.

       h. Velge valgkomite: leder (velges i år som slutter på oddetall)

           2 medlemmer, samt 1 varamedlem (velges i år som slutter på partall)

 Styret fremlegger sin innstilling til ny Valgkomité i henhold til gjeldende regelverk.

Alle vedtak på Årsmøte, unntatt vedtektsendringer og forbundets oppløsning fattes ved alminnelig flertall.

 

Stemmegivning på Årsmøte:

 

(1)      Med mindre annet er bestemt i disse vedtekter, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

(2)      Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

(3)      Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

(4)      Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Oppløsning av Forbundet og vedtektsendringer krever ¾ flertall.
Hovedstyret er ansvarlig for gjennomføringen av Årsmøtes vedtak.

Alle vedtak fattet av Årsmøte gjøres gjeldene omgående, med unntak av kontingent forhøyelser som gjelder fra neste medlems år.

 

§ 4 HOVEDSTYRET

 

Hovedstyret er forbundets høyeste myndighet mellom Årsmøte.
Hovedstyret ivaretar NHL’s daglige drift.

Leder og kasserer innehar prokurarett og signeringsrett.

Leder eller den/de han bemyndiger, representerer forbundet utad. Leder eller den han bemyndiger har ansvar for arbeidsfordeling.

Hovedstyret anbefaler opprettelse av, og eventuell nedleggelse av avdelinger og spesialklubber. Vedtak gjøres på Årsmøte eller ekstraordinært Årsmøte.

Hovedstyret kan også oppta samarbeid med spesialklubber etter godkjennelse av Årsmøte.

Hovedstyret berammer utstillinger og konkurranser etter søknad fra avdelingene i henhold til utstillingsreglene til NHL.
Hovedstyret har ansvaret for sekretariatet og å bevilge midler til markedsføring i forbundets regi.

I Hovedstyret møter registreringsansvarlig med møteplikt og talerett. Er registreringsansvarlig en del av registrert styre har vedkommende også stemmerett.

Ved stemmelikhet har hovedstyrets leder dobbeltstemme.

 

§ 5 MEDLEMSKAP, UTMELDELSE, EKSKLUSJON OG KONTIGENT

 

Medlemskapet er delt inn i 4 grupper:

Hovedmedlem,

Juniormedlem (under 18 år)

Familiemedlem,

Honnørmedlem

Familiemedlemskapet kan bare tilknyttes hovedmedlemsskap.
Medlemskontingenten betales direkte til forbundets konto.

Registreringsansvarlige fører kartotek over medlemmene.

For nye medlemmer som innbetaler kontingenten etter 1 oktober, gjelder kontingenten for påfølgende år.

Utmeldelse må skje skriftlig til forbundet og får umiddelbar virkning. Innbetalt års-kontingent refunderes ikke.
Ny personopplysnings lov i Norge for medlemmer og tillitsvalgte, gjør at Norges hunders landsforbunds styre er pliktig til å opprette ett disiplinærutvalg med hoved-søkelys på alle aktuelle personverns saker ved interne reglements brudd samt brudd på vedtekter i Norges hunders landsforbund. Eventuelle saker må sendes skriftlig som sak til Norges hunders landsforbunds Disiplinærutvalg i Styreweb. ( via vår webside).

Eksempler på saker vil være blant annet eksklusjoner av tillitsvalgte medlemmer og alle andre saker der lov om personvern skal ivaretaes. Oppnevnte personer i disiplinærutvalget har etter norsk lov en absolutt taushetsplikt. 

Forslag til eksklusjon av medlemmer som står tilsluttet forbundet direkte, kan fremmes av hovedstyret etter samme retningslinjer som 4 ledd.

For å registrere hunder i NHLs registre må en være medlem.


§ 6 INHABILITET

 

En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i forbudet, er inhabil til å    tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

 

a)       når vedkommende selv er part i saken,

b)       når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken,

c)       når vedkommende er eller har vært gift med, forlovet eller samboer med en part.

 

§ 7 TAUSHETSERKLÆRING

 

Alle som innehar verv eller rolle i NHL plikter å underskrive og forholde seg til den til enhver tid gjeldende taushetserklæring.

 

§ 8 DET SENTRALE AVLSRÅD

 

Det sentrale avlsråd består av leder (styremedlem) og 2 medlemmer der registreringsansvarlige er fast del av avls/etikkrådet.

Avls/etikkrådet plikter å virke i henhold til Norges Hunders Landsforbund til enhver tids gjeldende retningslinjer og regelverk. Rådet ved leder har informasjonsplikt og skal forelegge innstillinger der dette er nødvendig ovenfor styret. Rådet skal fremlegge en årsrapport for styret.

Avlsrådet / registreringsansvarlige har ansvaret for NHL´s register av avlshanner, hannhunder kan meldes til kartoteket mot en avgift, som blir fastsatt av Hovedstyret

 

§ 9 SPORTSHUNDUTVALG

 Utnevnes av styret, ref. §11  

Midlertidig ute av drift på grunn av for lite folk.

 

§ 10 LOJALITET
1
. Lojalitet
Personer som sitter i verv eller har en ledende rolle i Norges Hunders Landsforbund kan ikke inneha verv eller en rolle i andre likelydende overordnede organisasjoner eller forbund.

1 A Et styremedlem og eller alle som innehar en rolle i Norges Hunders Landsforbund forplikter seg til å forholde seg lojalt til styret, jobbe aktivt i samarbeid med resten av styret. Ved langvarig sykdom, illojalitet ved styrevedtak, så som å nekte å følge opp eller bevisst trenere et vedtak, kan styret ved vedtak i flertall avsette / tilsidesette vedkommende med øyeblikkelig virkning, alt utstyr og rekvisita tilhørende Norges Hunders Landsforbund innleveres uten opphold.

2. Opprette 2 kasserer poster
1 hovedkasserer og i tillegg 1 intern kasserer som har ansvaret for regnskapet / økonomien ovenfor styret gjennom hele året. Føre kontoplan, budsjett, månedlig status, årsregnskap samt andre aktuelle forhold innenfor NHL´s regnskap.

 

 

§ 11 KOMITEER

 

Forbundets styre oppnevner komiteer og bevilger midler til disse for å løse eller ivareta spesielle oppgaver

 

§ 12 ÆRESMEDLEMSKAP

 

Æresmedlemskap i NHL skal fremmes og godkjennes av Hovedstyret og utdeles på Årsmøte

 

§ 13 OPPLØSNING AV LOKALAVDELINGER

 

Avdelinger som nedlegges må sende inn opplysninger over aktiva avsluttet samme dag som nedleggelsen bestemmes, og overføre alt til forbundet uten unødig opphold. Blir det ikke dannet ny avdeling innen 2 år, overtar forbundet midlene.

 

 

§ 14 OPPLØSNING AV FORBUNDET

 

Oppløsning av forbundet kan skje hvis det besluttes av Årsmøte på 2 påfølgende årsmøter med minst 3 måneders mellomrom.

For gyldig vedtak kreves det hver gang ¾ flertall av de fremmøtte representanter.

Ved oppløsning av forbundet tilfaller dets midler formål eller institusjoner til fremme av hundesaker og avgjøres av Årsmøte.

 

§ 15 VEDTEKTSENDRINGER

 

Forandringer av disse vedtekter kan kun skje på Årsmøte med ¾ flertall av de fremmøte representanter.

Forslag må være Hovedstyret i hende senest 2 mnd før Årsmøte. (Før 1 mars)